Ako nahlásiť škody spôsobené chráneným medveďom?

medved1. mája moje stanovište včiel navštívil medveď a ja som prišiel o jednu rodinu včiel, následne o dva dni prišiel znova a ja som prišiel o ďalšiu. V príspevku uvádzam moje skúsenosti s podaním žiadosti o náhradu vzniknutej škody požadovanej na Obvodnom úrade životného prostredia v Lipt. Mikuláši.

Medveď hnedý je z medzinárodného pohľadu mimoriadne vzácny a vyhynutím ohrozený živočích. Radou Európy bol odsúhlasený Akčný plán na záchranu medveďa hnedého v Európe, ktorý bol vydaný ako oficiálny dokument. Je súčasťou Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (tzv. Bernský dohovor, ktorý podpísala aj Slovenská republika).

Na Slovensku je zaradený medzi celoročne chránené druhy so stanovenou spoločenskou hodnotou 2655,51 eura (Vyhláška MŽP SR č.24/2003 Z.z.). V súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zákaz odchytu resp. usmrtenia medveďa hnedého. Rozhodnutie o udelení výnimiek z celoročnej ochrany udeľuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky formou regulačného lovu, predovšetkým tých jedincov, ktorý spôsobujú pravidelné škody na zvieratách,včelstvách alebo tých, ktoré svojim správaním ohrozujú zdravie ľudí.

Neodmysliteľnou maškrtou pre medveďa je med a včelí plod, ku ktorému sa obyčajne dostane násilným rozbitím úľov a vyžratím včelieho diela, čím včelárom spôsobuje značné škody na zariadení včelníc a likvidácii včelstiev. Včelár si môže žiadať o náhradu vzniknutej škody od štátu cestou Obvodného úradu životného prostredia.

Čo teda hovorí o danej problematike legislatíva?
Kompetentným orgánom na výkon štátnej správy sú v tomto smere príslušné obvodné úrady životného prostredia,ktoré ustanovia komisiu na zistenie spôsobených škôd. Celý proces prebieha v správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.) za prítomnosti všetkých známych účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy. Vykonaným miestnym zisťovaním škôd spôsobených medveďom zostavená komisia zhodnotí preventívne ochranné opatrenia , ktoré boli uskutočnené poškodeným  proti šelmám v čase vzniku škody, spíše zápisnicu o škode a na záver miestneho šetrenia komisia zaujme stanovisko k úhrade škody, pričom úhradu škody požadovanú poškodeným majiteľom buď uzná v plnej výške, alebo sa prikloní len k čiastočnej úhrade vyčíslených škôd.

Chronologicky teda uvádzam jednotlivé kroky procesu od nahlásenia po spracovanie škody:

1.) Najdôležitejšie je čo najskôr nahlásiť udalosť o škode príslušnému orgánu ochrany prírody (príslušný okresný úrad,odbor starostlivosti o životné prostredie) v územnej pôsobnosti ktorého škoda vznikla.
V praxi to znamená, že poškodený  by mal písomne do piatich dní nahlásiť škodu príslušnému okresnému úradu.
Príslušný okresný úrad následne po ohlásení škody zvolá do troch dní šetrenie za účasti poškodeného a dotknutých orgánov štátnej správy, čo v praxi znamená, že poškodený, zástupca okresného úradu a zamestnanec Štátnej ochrany prírody SR sa stretnú na mieste, kde škoda vznikla za účelom jej posúdenia. Spolu s majiteľom spíšu protokol a zaistia  dôkazy o vzniknutej škode a o tom, že to spôsobila chránená šelma.

Mne na stanovište, po ohlásení škodovej udalosti, prišla pracovníčka Okresný úradu životného prostredia a zamestnanec Štátnej ochrany prírody. Spísali zápisnicu, ktorej obsahom bol rozsah spôsobenej škody a fotodokumentácia stanovišťa.

Moje odporúčanie je,že majiteľ včelnice by mal bezprostredne po zistení škody kontaktovať zamestnanca Okresného úradu odbor životné prostredie Lipt. Mikuláši tel:044 5514 973. Následne telefonicky kontaktovať člena výboru p. I. Piovarčiho tel:0904 333 614, ktorý mu poradí ako ďalej postupovať a bude (ak to situácia dovolí) zástupcom včelárskej organizácie LM pri šetrení škody.
Pokiaľ to situácia dovoľuje “ neupratovať, po návštevníkovi“ do príchodu škodovej komisie a ponechať stanovište včiel v pôvodnom stave.

Ak poškodený totiž splní vrchnú lehotu nahlásenia škody čo je do piatich dní (tak ako mu ukladá zákon) a okresný úrad do troch dní od ohlásenia škody zvolá komisiu, potom šetrenie škody môže prebehnúť až po 10 dňoch. Vo veľa prípadoch nie je možné po 10 dňoch od vzniku škody objektívne posúdiť, či ide o škodu spôsobenú medveďom. (nepriaznivé poveternostné podmienky, vďaka ktorým zanikne možnosť prípadného stopovania pôvodcu škôd a pod.).

2.) Ďalším krokom, po skončení terénnej obhliadky komisiou a preukázaní, že škoda bola spôsobená chránenou šelmou je podanie písomnej žiadosti o úhradu vzniknutej škody na príslušný Okresný úrad životného prostredia,
V praxi to znamená, že poškodený zašle písomnú žiadosť na príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie so všetkými potrebnými dokladmi a podkladmi.

Od mňa požadovali,okrem žiadosti o náhrade škody, doložiť:
a) Čestné prehlásenie, že si náhradu škody nebudem uplatňovať u inej organizácie;
b) Výpis z Registra včelstiev;
d) ako fin. náhradu škody zaslať – poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet, pričom pri prevode treba doložiť potvrdenie, že poškodený
je majiteľom účtu.

Toto poškodený musí stihnúť v termíne do jedného mesiaca odo dňa, keď sa o škode dozvedel,najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa, keď škoda vznikla.

Nakoniec by som chcel upozorniť všetkých majiteľov včiel, že škoda im nebude uznaná ak stanovište včeltiev nebolo chránené funkčným elektrickým ohradníkom, alebo nebolo umiestnené za celistvým plotom.