Hlásenie počtu včelstiev do CEHZ

Vážení včelárky, vážení včelári,

radi by sme Vás informovali o povinnostiach chovateľa včiel v zmysle Vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ďalej len “vyhláška”, ktoré priamo súvisia s dotáciou na opeľovaciu činnosť v roku 2022.

Vlastník včelstva má v zmysle vyhlášky povinnosť vykonať zmenu počtu včelstiev do siedmich dní a túto skutočnosť oznámiť CEHZ. Zmena sa vykonáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.

Zmeny počtu včelstiev môžu nastať:

a) prírastkami včelstiev – rojením, nákupom, darovaním, dedením, …
alebo
b) úbytkom včelstiev – spojením, úhynom, predajom, darovaním, krádežou, …

Počet včelstiev evidovaných v CEHZ k 31.5.2022 priamo súvisí s dotáciou na opeľovaciu činnosť za rok 2022, ktorá sa poskytuje v zmysle výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

Pripomíname včelárom aby si skontrolovali stav včelstiev v CEHZ a v prípade nesúladu so skutočným stavom zaslali vyplnené tlačivo hlásenie zmien do centrálneho registra. V prípade viacerých stanovíšť je potrebné vypísať tlačivo zvlášť na každé stanovište. Dotácia na opeľovaciu činnosť sa poskytuje len na počet včelstiev evidovaných v CEHZ k 31.5.2022 preto je potrebné vykonať tieto zmeny do tohto dátumu. V tlačive hlásenie zmien je potrebné uviesť pôvodný počet včelstiev a konečný počet včelstiev. Prírastky alebo úbytky včelstiev je potrebné zdôvodniť v jednotlivých kolónkach. V prípade nákupu a predaja vypĺňajú toto hlásenie zmien obaja vlastníci a zasielajú do centrálnej evidencie. Tlačivo vypisuje a podpisuje sám vlastník včelstiev t.j. nie je potrebný podpis AÚVL ani podpis predsedu základnej organizácie. Vyplnené a podpísané tlačivo sa zasiela poštou do centrálnej evidencie na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Odporúčame kópiu hlásenia si ponechať spolu s podacím lístkom do doby vykonania zmeny v CEHZ.

Včelár môže vykonať kontrolu stavu včelstiev a správnosť údajov po prihlásení do CEHZ , pre lepšiu orientáciu môže využiť manuál prehľadu evidencie včelstiev vo voľnej zóne.

V prípade ak nemáte prístup do CEHZ je potrebné vyplniť žiadosť a zaslať do CEHZ, ktorá vám zašle prístupové údaje – Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára – vypĺňa včelár.

Prílohy:

Hlásenie zmien: Hlasenie-Zmien-Priloha-c.-3-k-vyhlaske-c.-285_2017-Z.-z.
Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára: ziadost prístup do CHEZ