Usmernenie k obežníku SZV č.4 k plánom na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2024/2025

Ako po predošlé obdobia, tak i v tomto je pre včelárov možnosť naplánovať čerpania dotačných prostriedkov podľa NV 10/2023 na podporný rok 2024/2025.

Termín zaslania žiadosti včelára našej ZO SZV: do 18.5.2024

Adresa: vavrica@alconet.sk, alebo osobne do schránky Pod dielom 52, Liptovská Ondrašová

V žiadosti uviesť číslo § a písmeno, pod ktorým sa požadované zariadenie nachádza v Usmernení č:1/2024 a predpokladanú cenu.

Povinnosť včelára:  Preštudovať si Usmernenie č:1/2024 (www.vcelari.sk obežník č :4) – v ňom nájde všetky možnosti čerpania dotačných prostriedkov.

Požadované údaje a termín je nutne dodržať – z dôvodu spracovania súhrnnej žiadosti za celú našu ZO SZV a jej prejedania a schválenia Výborom ZO SZV LM a dodržania termínu doručenia na SZV Bratislava.

V prípade otázok ma kontaktujte  – tel. 0905 728 329, vavrica@alconet.sk

S pozdravom  Vavrica

Členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš.

Na základe stanov SZV § 12 odst. 1 sa uskutoční dňa 24.2.2024 Členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš, na ktorú výbor ZO SZV pozýva všetkých členov ZO SZV.

Miesto konania schôdze: Mestský úrad L. Mikuláš- zasadačka
Prezentácia: 8:50 – 9:00 hod.
Zahájenie schôdze: 9:00 hod.
Program výročnej členskej schôdze:
1. Zahájenie
2. Oboznámenie s programom
3. Voľba zapisovateľa
4. Voľba overovateľa
5. Voľba komisií
6. Správa o činnosti
7. Plán činnosti na rok 2024
8. Správa o hospodárení za rok 2023 + Návrh rozpočtu na rok 2024
9. Správa revíznej komisie
10. Informácia o stave včelstiev v regióne MVDr. Guráň
11. Prestávka
12. Diskusia
13. Správa mandátovej komisie
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
16. Prednáška na tému: „Choroby včiel“. Prednášajúci MVDr. Mojžiš.

Objednávanie časopisov Včelár a Včelařství na rok 2024

Vážení obvodoví dôverníci, priatelia včelári.

Pokyny na objednávanie časopisov Včelár a Včelařství na rok 2024:

  1. nahlásiť Ing. Krajčímu elektronicky zoznam záujemcov o časopisy za svoj obvod spolu s adresami, kde sa má časopis doručovať do 28.11.2023. Na nahlasovanie záujemcov môžete použiť tento formulár.
  2. oznámiť každému záujemcovi, aby zaplatil príslušnú sumu podľa výberu časopisu (18 eur za časopis Včelár, 18 eur za časopis Včelařství) na zväzový účet ZO č.: SK29 0900 0000 0000 5671 2277. (do poznámky uviesť meno objednávateľa )
  3. úhrady za časopisy na zväzový účet je potrebné zaslať do 28.11.2023

úplné znenie  obežníka: Obežník SZV č. 12/2023 – k vydávaniu a distribúcie časopisu Včelár 2024

Ak by ste čokoľvek potrebovali doplniť, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese.

Ďakujem za spoluprácu.

Martin Jakubec, tajomník ZO SZV Liptovský Mikuláš

+421 908 360 303 martin.jakubec01@gmail.com

Metodika pre postup vyšetrovania úhynov včiel

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala „Metodickú príručku pri podozrení úhynu včelstiev v dôsledku použitia prípravkov na ochranu rastlín alebo sejby namoreného osiva“ – postup pri podozrení na intoxikáciu včiel pesticídmi.

V prípade podozrenia na úhyn včiel v dôsledku použitia postrekov je potrebné postupovať podľa tejto príručky a kontaktovať zodpovedné inštitúcie RVPS a ÚKSUP.

Včelárska nedeľa v Pribyline 20.8.2023

Priateľky včelárky a včelári,

radi by sme Vás pozvali na Včelársku nedeľu, ktorá sa uskutoční v Pribyline dňa 20.8.2023. Súčasťou podujatia bude aj výtvarná súťaž pre deti a tiež súťaž v kvalite medu a medoviny. Podrobnosti nájdete na plagátoch v prílohe.
Všetci ste srdečne vítaní.

Tešíme sa na stretnutie.

Súťaž o najlepší Slovenský med – úprava termínu

SZV upravuje termín odovzdania súťažných vzoriek k 18. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2023 nasledovne:

·         Odovzdanie súťažných vzoriek med a medovina do 15.8.2023

·         Odovzdanie ostatných súťažných vzoriek zostáva do 23.8.2023 (kategórie M20, P1- P2, V1, K1, E1, L1)

Víťazné vzorky sa zúčastnia súťaže vrámci medzinárodného včelárskeho kongresu Apimondia 2023 v Chile

Podrobnejšie informácie nájdete v obežníku SZV č. 5/2023 k 18. ročníku súťaže o najlepší med a Apimondia 2023