Členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš.

Na základe stanov SZV § 12 odst. 1 sa uskutoční dňa 24.2.2024 Členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš, na ktorú výbor ZO SZV pozýva všetkých členov ZO SZV.

Miesto konania schôdze: Mestský úrad L. Mikuláš- zasadačka
Prezentácia: 8:50 – 9:00 hod.
Zahájenie schôdze: 9:00 hod.
Program výročnej členskej schôdze:
1. Zahájenie
2. Oboznámenie s programom
3. Voľba zapisovateľa
4. Voľba overovateľa
5. Voľba komisií
6. Správa o činnosti
7. Plán činnosti na rok 2024
8. Správa o hospodárení za rok 2023 + Návrh rozpočtu na rok 2024
9. Správa revíznej komisie
10. Informácia o stave včelstiev v regióne MVDr. Guráň
11. Prestávka
12. Diskusia
13. Správa mandátovej komisie
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
16. Prednáška na tému: „Choroby včiel“. Prednášajúci MVDr. Mojžiš.