Archív kategorií: Nezaradené

Usmernenie k obežníku SZV č.4 k plánom na čerpanie dotačných prostriedkov na podporný rok 2024/2025

Ako po predošlé obdobia, tak i v tomto je pre včelárov možnosť naplánovať čerpania dotačných prostriedkov podľa NV 10/2023 na podporný rok 2024/2025.

Termín zaslania žiadosti včelára našej ZO SZV: do 18.5.2024

Adresa: vavrica@alconet.sk, alebo osobne do schránky Pod dielom 52, Liptovská Ondrašová

V žiadosti uviesť číslo § a písmeno, pod ktorým sa požadované zariadenie nachádza v Usmernení č:1/2024 a predpokladanú cenu.

Povinnosť včelára:  Preštudovať si Usmernenie č:1/2024 (www.vcelari.sk obežník č :4) – v ňom nájde všetky možnosti čerpania dotačných prostriedkov.

Požadované údaje a termín je nutne dodržať – z dôvodu spracovania súhrnnej žiadosti za celú našu ZO SZV a jej prejedania a schválenia Výborom ZO SZV LM a dodržania termínu doručenia na SZV Bratislava.

V prípade otázok ma kontaktujte  – tel. 0905 728 329, vavrica@alconet.sk

S pozdravom  Vavrica

Členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš.

Na základe stanov SZV § 12 odst. 1 sa uskutoční dňa 24.2.2024 Členská schôdza ZO SZV Liptovský Mikuláš, na ktorú výbor ZO SZV pozýva všetkých členov ZO SZV.

Miesto konania schôdze: Mestský úrad L. Mikuláš- zasadačka
Prezentácia: 8:50 – 9:00 hod.
Zahájenie schôdze: 9:00 hod.
Program výročnej členskej schôdze:
1. Zahájenie
2. Oboznámenie s programom
3. Voľba zapisovateľa
4. Voľba overovateľa
5. Voľba komisií
6. Správa o činnosti
7. Plán činnosti na rok 2024
8. Správa o hospodárení za rok 2023 + Návrh rozpočtu na rok 2024
9. Správa revíznej komisie
10. Informácia o stave včelstiev v regióne MVDr. Guráň
11. Prestávka
12. Diskusia
13. Správa mandátovej komisie
14. Schválenie uznesenia
15. Záver
16. Prednáška na tému: „Choroby včiel“. Prednášajúci MVDr. Mojžiš.

Dôležité upozornenie

Vážené včelárky a včeláry

Upozorňujeme Vás, že dňom 1.2.2023 bol na web stránke SZV uverejnený Obežník SZV Č. 1/2023 K Predkladaniu Požiadaviek K Čerpaniu Dotačných Prostriedkov Podľa Nariadenia Vlády SR Č. 10/2023 Z. Z. Na Podporný Rok 2022/2023 (1.1.2023 – 31.7.2023)

V obežníku nájdete ako presne postupovať pri predkladaní žiadostí na čerpanie dotácie v roku 2023, ktorých čerpanie doposiaľ bolo pozastavené.

Obežník otvoríte kliknutím TU.