Konanie mimoriadnej Členskej schôdze a Včelárskej nedele (9.7.2023)

Na základe upraveného ročného plánu práce na rok 2023 ZO SZV Lipt.Mikuláš a vzniku nepredvídanej situácie (onemocnenie predsedu našej ZO a jeho demisie na výkon funkcie) sa uskutoční dňa : 9.7. 2023 mimoriadna Členská schôdza ( konferencia) a Včelárska nedeľa.

Miesto: Gazdovská kúria, Ružičková 97, Liptovská Ondrašová
Čas zahájenia: 8:50 hod.

 1. Mimoriadna Členská schôdza (konferencia) 9:00 hod – 9:45 hod.
  Na základe Stanov SZV § 12 v prípade odstúpenia predsedu ZO SZV volí
  členská schôdza (konferencia) nového funkcionára.
  Podľa § 13 bod 1. môže jednať v mene ZO SZV len osoba zapísaná v registri
  mimovládnych neziskových organizácií. Nakoľko v tomto registri bol zapísaný iba bývalý predseda (podal demisiu) vznikli vážne problémy pri jednaniach so Slovenskou sporiteľnou v prístupe ku bankovému účtu a pri plnení úkolov v prospech včelárov našej ZO SZV.
  Na základe týchto skutočnosti Výbor ZO SZV zvoláva mimoriadnu Členskú schôdzu – konferenciu za účelom zvolenia nového predsedu a doplnenia členov výboru.
  Na základe volieb a prijatého uznesenia z tejto schôdze môže požiadať o zápis do registra a plniť úkoly v prospech včelárov našej ZO SZV.
  V zmysle uznesenia Výkonného výboru k členským schôdzam a konferenciám – organizácie s počtom viac ako 200 členov – konajú konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín, podľa kľúča 1 : 3 ( jeden člen zastupuje troch členov)
  Naša ZO SZV ma k dnešnému dňu 202 členov. Z tohto dôvodu podľa vyššie
  uvedeného Uznesenia VV SZV Výbor ZO SZV zvoláva konferenciu delegovaných zástupcov obvodových skupín.

Program

  • Otvorenie
  • Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  • Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej komisie
  • Predstavenie kandidátov
  • Správy komisii
  • Voľby
  • Správa návrhovej komisie a prijatie uznesenie
 1. Včelárska nedeľa 9:45 hod – 12:30 hod.

Program:

  • Zahájenie
  • Informácie – VZ SZV, RZ SZV, zdravotný stav včelstiev
  • Prednáška Ing. Ján Kopernický PhD.
  • Tombola
  • Guláš – člen ZO SZV zdarma / rodinní príslušníci – 3 EUR / osoba

Výdaj liečiva na základe predložených požiadaviek. Liečivo bude vydávané obvodovým dôverníkom počas Včelárskej nedele zdravotníkom Slavomírom Machom. Potrebne finančné prostriedky na úhradu pri preberaní.

Výbor ZO SZV Liptovský Mikuláš prosí včelárov o maximálnu účasť z dôvodu zabezpečenia funkčnosti našej ZO SZV– čo by malo byť záujmom každého člena.

S pozdravom za výbor ZO SZV tajomník Ing. Vavrica Milan